Gminne Przedszkole w Radziejowicach zostało powołane w okresie powojennym. Początkowo funkcjonowało jako ochronka i mieściło się w Pałacu w Radziejowicach obecnym "Domu Pracy Twórczej" przy ulicy Sienkiewicza. Po pożarze przedszkole zostało przeniesione do budynku przy ul.Kubickiego 6.

Przedszkole jest placówką bezpieczną, kreatywną, innowacyjną i przyjazną. Kierujemy się takimi wartościami, jak: szacunek, odpowiedzialność za innych, tolerancja. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

Formy współpracy z rodzicami integrują rodziców i nauczycieli - rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna. Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.

Programy realizowane w przedszkolu dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci, a działania edukacyjne ukierunkowane są na wszechstronny rozwój osobowości dzieci, stwarzanie warunków do twórczości i kształtowania samodzielności.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom. Uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

Pracownicy przedszkola są zaangażowani w pracę i konsekwentni w działaniu. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym i cieszy się dobrą opinią w środowisku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Gminne Przedszkole w Radziejowicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony